Formulieren - Groeidocument

Allereerst, wat is een groeidocument? Klik hier voor een toelichting.

Er zijn twee mogelijkheden voor het werken met het groeidocument.
  1. Download hier het nieuwste groeidocument (versie dd 12-9-2016),  de inhoudsopgave en de bijlage toestemmingsformulier voor ouders / verzorgers voor bespreking in het ondersteuningsteam.  Het groeidocument wordt doorlopend verbeterd en verder ontwikkeld. Download daarom voor gebruik steeds de laatste versie. In de voetnoot ziet u de datum staan waarop de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd.
  2. Download hier de handleiding voor het werken met een groeidocument opgebouwd in ParnasSys.
  3. Indien de aanvraag een verlenging betreft, kunt u hier het document "Aanvulling groeidocument voor verlenging" downloaden.
Ter ondersteuning bij het invullen van het groeidocument, kunt u hier de invulwijzer downloaden.

Groeidocument
In plaats van het onderwijskundig rapport werken we voortaan met een groeidocument.
Het groeidocument wordt voor een leerling gemaakt na signalering binnen de ondersteuningsstructuur. Het geeft een overzicht van de handelingsgerichte stappen op het gebied van onderwijs en ondersteuning. Het groeidocument is een middel om te inventariseren wat een kind nodig heeft en welke interventies nodig zijn om er voor te zorgen dat de schoolloopbaan succesvol wordt doorlopen. Het groeidocument is een oplegger voor extra ondersteuning, verwijzing en toekenning van middelen. De gegevens die gevraagd worden in het groeidocument zullen veelal reeds op school aanwezig zijn binnen het leerlingvolgsysteem, zodat u de gegevens slechts hoeft te verzamelen en onder het juiste kopje in het groeidocument hoeft te plaatsen.

In de toekomst maken schoolbesturen afspraken met het Centrum Passend Onderwijs over het werken met het groeidocument vanuit ParnasSys, een ander leerlingadministratiesysteem of als Worddocument.